Koordynator projektu PFRON poszukiwany!

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że od dnia 1 maja 2018 r. nasza organizacja poszukuje koordynatora projektu wspófinansowanego ze środków PFRON pn. “Nie migam się od aktywności i samodzielności”.

 

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@pzg.wroc.pl do dnia 31 marca 2018 r.

 

Uwaga! CV musi zawierać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Szczegółowe informacje poniżej:

 

 1. Opis stanowiska: koordynator projektu PFORN pn.: „Nie migam się od aktywności i samodzielności”
 2. Typ umowy: umowa zlecenie (możliwość zatrudnienia osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).
 3. Wymiar czasu pracy koordynatora projektu: 20 godz./m-c.
 4. Wymagane doświadczenie: koordynator projektu musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 5. Zakres obowiązków: koordynowanie i zarządzanie projektem związane jest z następującymi zadaniami:
 6. opracowanie dokumentacji projektowej,
 7. prowadzenie monitoringu projektu,
 8. zarządzanie bieżące personelem projektowym,
 9. sporządzanie raportów i sprawozdań od strony merytorycznej,
 10. współpraca z Zarządem Stowarzyszenia,
 11. współpraca z PFRON w zakresie realizacji projektu,
 12. nadzór nad budżetem, harmonogramem i wskaźnikami założonymi we Wniosku,
 13. współpraca ze specjalistą ds. finansowo-kadrowych,
 14. wpisywanie wsparcia do programu Ewidencji Godzin Wsparcia.

 

Od koordynatora oczekujemy:

 1. Obecność koordynatora w siedzibie organizacji 1-2 razy w tygodniu na 1-3 godziny (resztę pracy może wykonywać zdalnie).
 2. Nawiązanie przez koordynatora dobrego i skutecznego kontaktu z pozostałą częścią personelu projektu.
 3. Monitorowania przez koordynatora działań wykonywanych przez personel oraz pilnowania terminów wynikających z harmonogramu projektu.

 

Skrócony opis projektu:

1) Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosrpawnych

2) Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

3) Nazwa zadania/zadań:

 1. a) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
 2. b) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

4) Cel projektu: W okresie od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r., zwiększenie samodzielności 130 dorosłych osób niesłyszących, posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego, poprzez prowadzenie działań  rehabilitacyjnych, podnoszących u uczestników projektu poziomu aktywności społecznej i poziomu kompetencji z zakresu pełnienia różnorodnych ról społecznych.

5) Tytuł projektu: “Nie migam się od aktywności i samodzielności”

6) Rodzaj projektu: Projekt wieloletni

7) Liczba okresów finansowania: 2 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku

 

 

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt pt. “Nie migam się od aktywności i samodzielności” będzie skierowany do 130 osobowej grupy pełnoletnich podopiecznych Polskiego Związku Głuchych Oddziału Dolnośląskiego, dotkniętych niepełnosprawnością słuchu. Uczestnicy projektu będą korzystać ze wsparcia pozwalającego na zdobywanie nowych oraz rozwijanie i podtrzymywanie posiadanych już kompetencji psycho-społecznych, które przełożą się na zwiększenie ich samodzielności w pełnieniu różnorodnych ról społecznych, zarówno w bliższym i dalszym otoczeniu, a także poprawią jakość ich funkcjonowania w życiu codziennym. W ramach wsparcia w postaci grupowej prowadzone będą zajęcia integracyjne oraz zajęcia usprawniająco-edukacyjne. Natomiast w ramach wsparcia indywidualnego poprowadzone będzie doradztwo psychologiczne i doradztwo społeczno-prawne w punkcie informacyjno-konsultacyjnym (oba wymienione wsparcia będą miały zapewniony dostęp do tłumacza języka migowego). Zaplanowane wsparcie ma pomóc uczestnikom projektu w osiągnięciu optymalnego poziomu kompetencji w obszarach związanych z poprawnym sposobem myślenia o sobie i o otoczeniu, prawidłowym tworzeniem różnych relacji oraz aktywnym i integralnym z przyjętymi normami społecznymi działaniem. Wszystkie działania finalnie będą wpływać na poprawę samodzielnego funkcjonowania uczestników projektu w ich życiu codziennym. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące (od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2019r.) w 4 placówkach Wnioskodawcy, tj.: we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (uczestnicy projektu to mieszkańcy województwa dolnośląskiego). Placówki posiadają niezbędne zaplecze do prowadzenia rehabilitacji społecznej. Założone we wniosku wsparcie będzie udzielane przez profesjonalną kadrę (przy wsparciu wolontariuszy), która poprowadzi pięć różnych form wsparcia, w tym 2 wsparcia w formie grupowej i 2 wsparcia indywidualne. Uczestnictwo w danej formie wsparcia zostanie określone dla każdego z uczestników w Indywidualnym Planie Działania (IPD). Projekt będzie stanowił uzupełnienie działalności statutowej prowadzonej w sposób ciągły przez Wnioskodawcę, w związku z tym zajęcia realizowane w ramach projektu będą prowadzone przez 5 dni w tygodniu we wszystkich placówkach. Zajęcia grupowe będą prowadzone zarówno stacjonarnie (w placówkach Wnioskodawcy), jak i również będą odbywać się poza placówką (np. wyjścia do instytucji kulturalnych, wyjścia rekreacyjne, czy wyjścia okolicznościowe), zgodnie z założonym programem zajęć. Natomiast zajęcia indywidualne będą prowadzone przede wszystkim w placówkach (stacjonarnie), jednak zakłada się możliwość poprowadzenia doradztwa w innym miejscu, jeśli taka potrzeba zostanie zdiagnozowana u uczestnika projektu (w IPD).

 

W przypadku szczegółowych pytań, prosimy o kontakt z Katarzyna Borkowską-Szymaniec pod numerem telefonu: 71-355-37-58 lub pod adresem e-mail: katarzyna.borkowska@pzg.wroc.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10.